TELEFON:     0 216 471 18 28

GSM:              0 545 292 20 98 

Mail:                           sahranursu@gmail.com

whatsapp :           0545 292 2098

 

Telefon